nportal crop

Obavijesti o kratkotrajnom onečišćenju mora na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu

Kol 10, 2017

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" broj 73/08), upozorava javnost da je na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu  došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama.

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, od 10. kolovoza 2017., koji je po dojavi o kratkotrajnom onečišćenju mora fekalnim vodama 09. kolovoza 2017. godine, uzorkovao more za kupanje na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu, rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološke parametre propisane Uredbom o kakvoći mora za kupanje.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, članci 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obavještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Obzirom da uzorak mora na plaži Donje Čelo na otoku Koločepu, zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.

         

                                                                                                       PROČELNIK:

                                                                                                   Nikola Veraja, dipl.iur.

Nportal

Izdavač publikacije: Neovisni portal d.o.o. za informacijske usluge i marketing

Temeljni kapital: 20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod br. Tt-16/589-3, dana 27.01.2016. god. MBS: 090004038, MB 01657844
OIB 84003986390, Račun otvoren u Addiko banci
IBAN: HR7825000091101059527

Sjedište: Vukovarska 26/4, 20000 Dubrovnik